Uluslararası Ticaret ve Lojistik

KURULUŞ
Fethiye İşletme Fakültesi’nin 2011/2260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 24 Ekim 2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Fakültede Ekonomi ve Finans, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. İşletme ve Turizm İşletmeciliği bölümleri 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Ekonomi ve Finans bölümü 2015-2016 yılında, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü ise 2016-2017 yılında öğrenci alımına başlamışlardır.

PROGRAM PROFİLİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, Dış Ticaret ve Lojistik süreçleri ve işlemleri alanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası lojistik ve dış ticaret çevrelerinde en önde yer alan, uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgilerle donanmış, ülkemizde ve dünyada ulusal ve uluslararası ekonomiyi geliştirmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

PROGRAM ÇIKTILARI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden mezun olan öğrenci aşağıdaki yeterliliklere sahip olur.
1-Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
2- Uluslararası ticaret ve lojistik alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,
3- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
4- Temel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir ve uluslararası ticaret ve lojistik alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
5- Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
6- Uluslararası ticaret ve lojistik alanları ile ilgili konularda diğer disiplinlerden yararlanır ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olur.
7- Uluslararası ticaret ve lojistik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
8- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
9- Küreselleşme, uluslararası ticaret, lojistik ve ekonomik etkinlikleri tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlar.
10- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar.
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte özel firmaların dış ticaret birimleri, lojistik firmaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların ithalat, ihracat, lojistik ve üretim departmanlarında istihdam edilebilmektedir. Ülkemiz genelinde ve son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte olan Fethiye ilçesinin yerel işletmelerinde eğitimli iş gücü ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Öncellikle yerel işletmelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda istihdamın gerçekleşeceği bununla birlikte ülke içinde çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda mezunların istihdam edilebileceği öngörülmektedir. Ülkemizdeki eğitimli, kalifiye eleman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda kuşkusuz ki bu programı bitiren mezunlar bu iş gücü talebine cevap verecek nitelikte olacaklardır.
 
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile  Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
 
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.
Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 
Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.
Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.
Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.
Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.
Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.
 
Puan  KarşılığıYarıyıl/Yıl Sonu Başarı NotuKatsayı
90-100AA4
85-89BA3,5
80-84BB3
75-79CB2,5
70-74CC2
65-69DC1,5
60-64DD1
50-59FD0,5
49 ve altıFF0
 
Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.
 
MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.
>