Ekonomi Finans

PROGRAM PROFİLİ
Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Dört yıllık lisans programımızın birinci yılında, öğrencilerimiz, temel yönetim bilişim kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısı oluşturulmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerileri arttırılmaktadır. İkinci yılda, yönetim Bilişim Sistemlerinin çağdaş, ulusal ve küresel toplumdaki yeri ve önemi kavratılmakta, işlevsel özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirilmektedir. Üçüncü yılda, yönetim bilişim sistemleri,nin fonksiyonel ve disiplinlerarası kullanım alanları , araştırma , toplam bilgi ve karar destek sistemi geliştirilerek, bilişim sistemleri-yönetim bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim ve araştırma yetenekleri pekiştirilmektedir. Dördüncü yılda, yönetim bilişim konusu stratejik olarak ele alınmakta, öğrencilerimizin ilgi duyacağı bir işlevsel alanda bilişim sistemi uzmanlık dersleri, proje ve uygulamalarıyla yetkinlikleri geliştirmekte, öğrencilerimiz ileri teknoloji toplumuna, bir uzman/danışman olarak hazır hale getirilmektedir.

PROGRAM PROFİLİ
Ekonomi ve Finans bölümü kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, ekonomi ve finans eğitimi ile donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar.  Bölüm, hiyerarşik yapı olarak Fakülte Dekanlığı’na ve Rektörlüğe karşı sorumludur ve Bölüm kararlarının ilgili olanları Dekanlık ve Rektörlük ilgili kurullarına gönderilerek nihai hale gelir. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; Merkez Bankası, SPK, DPT, Sanayi bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bankacılık ve Finans Sektörü başta olmak üzere Bakanlık’lara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Ekonomi ve Finans bölümü sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümde teşvik destekli projeler yürütülebilmektedir. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümünden mezun olan öğrenci aşağıdaki yeterliliklere sahip olur.
1-Ekonomi ve Finans alanlarındaki ulusal ve uluslar arası güncel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
2-Düşünce ve önerilerini Türkçe ve yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
3-Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve Ekonomi ve Finans alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4-Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
5-Yenilik ve değişikliğe açık olma, girişimcilik, liderlik, analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
6-Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar.
7-Ekonomi ve Finans bilimi kapsamında yer alan konularda araştırma ve çalışmalar yapar.  Yürütücüsü veya katılımcısı olduğu projelerde sorumluluk alır.  Görev aldığı organizasyon için amaç ve hedef belirler.
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Ekonomi ve Finans Bölümü mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkanları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin pratiğe uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği nedeniyle oldukça geniştir. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Bankalar, KOBİ’ler başta olmak üzere, yöneticilik, girişimsel bir faaliyet olarak kendi işlerini de girişimcilik, muhasebecilik, mali müşavirlik alanlarında kurabilmekte ve maliye müfettişliği, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı vb. kamu bürokrasisinin üst düzey kadroları ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler..
ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile  Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır.
Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. 
Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.
Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir.
Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır.
Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir.
Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir.
Puan  KarşılığıYarıyıl/Yıl Sonu Başarı NotuKatsayı
90-100AA4
85-89BA3,5
80-84BB3
75-79CB2,5
70-74CC2
65-69DC1,5
60-64DD1
50-59FD0,5
49 ve altıFF0

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.
MEZUNİYET ŞARTLARI
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir.
ÇALIŞMA ŞEKLİ:  Tam Zamanlı
BÖLÜM OLANAKLARI
Ekonomi ve Finans bölümünde 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
>